רוצה לזכות בחופשה זוגית באראגון?

אנו מעניקים לכם הזדמנות נדירה לזכות בחופשה זוגית באראגון, על מנת להשתתף בהגרלה קראו את התקנון המצורף ועקבו אחר ההוראות

מחזיקי הקידום הנוכחי הם Aragón Turismo (להלן ARAGÓN) ו-Gotoaragon.com (להלן Gotoaragon), שמטרתם לבצע הגרלה ברשת החברתית של ״פייסבוק״, שבה כל המשתתפים עומדים בדרישות התנאים שנקבעו בדף זה.

השתתפות בהגרלה זו מצביעה על קבלתם המלאה של כללים אלה בכל מקרה של ו/או חוסר התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות ברשת החברתית "פייסבוק", תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

התקנון הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. תנאי השתתפות בהגרלה
בהגרלה יהיה זכאי להשתתף מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים בעודו מקבלים את התנאים של הרשת החברתית (https://www.facebook.com/legal/terms/update):
• הינו בגיר/ה בן/בת 18 ומעלה.
• הנ"ל תייג שלושה חברי פייסבוק לפחות בפוסט ההגרלה.
• הנ"ל לחץ על לחצן השיתוף של פוסט ההגרלה וכך שיתף אותו הלאה.
• המשתתף עמד בכל תנאי תקנון זה.
• הנ"ל בהשתתפותו אישר שקרא את תקנון ההגרלה.
• הביע את רצונו להשתתף בפעילות בכך שהסכים להעביר את פרטיו האישיים, בהתאם לכללים בתקנון זה, ובכך נתן לחברה את הסכמתו להיכלל במאגר המידע של עורכת ההגרלה.
• בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות ההגרלה ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת ההגרלה, תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו בהגרלה. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד עורכת המבצע Gotoaragon.com.

2. תקופת ההגרלה
תקופת ההגרלה תחל בתאריך 09/05/2019 ועד ה-12/06/2019 בשעה 12:00. עורכת ההגרלה- Gotoaragon.com, תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך תקופת המבצע, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על פי שיקול דעתה.

3. תוצאות ההגרלה
תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של Gotoaragon.com בתאריך 13/06/2019 וכן תישלח הודעה לזוכה באמצעות מערכת ההודעות הפרטיות בפייסבוק אל חשבון הפייסבוק של הזוכה שממנו בוצעו הוראות ההגרלה כאמור בסעיף 1.

4. הפרס
4.1 המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה, ותגובתו בפוסט ההגרלה ייבחר בהגרלה כזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה בשני כרטיסי טיסה מת״א לברצלונה (הלוך-חזור) בין ה1-20 לספטמבר של שנת 2019 , כרטיסי רכבת מברצלונה לסרגוסה (הלוך-חזור), לינה במלון בסרגוסה, וארוחת ערב במסעדה בסרגוסה. מהלך שהות הזוכה תהיה כ-3 לילות (4 ימים) בתאריכים שייקבעו ויתואמו מראש עם הזוכה בין ה1-20 לספטמבר 2019.
4.2 למען הסר ספק, אין אפשרות להעביר ו/או להמיר את המתנה לאדם אחר, וכי על המשתתף הזוכה בהגרלה להיות מאחד הנוסעים בכרטיסי הטיסה.
4.3 על הזוכה להעביר את פרטיו האישיים וצילום דרכונו, בנוסף לזמינותו למימוש הפרס עד התאריך 15/07/19 לכל המאוחר כמו כן גם של הבן-אדם שמתלווה אליו לחופשה. ההזמנות הדרושות לטיול יבוצעו כ-4 שבועות טרם תאריך הנסיעה.
4.4 הפרס חייב להתקבל כפי שהוא מוצע; דהיינו, לא יתקבל שינוי במאפייניה הקבועים או בכל היבט אחר. ARAGÓN ו- Gotoaragon.com לא יכסו את ההוצאות שייגרמו על ידי הנוסעים הזוכים שאינם עונים במפורש על תנאי הסעיפים הקודמים.
4.5 אין החברה אחראית על כל דמי ביטול מכל סכום שהוא, אם יחליט הזוכה לבטל את כרטיסי הטיסה לפני מועד הטיסה, והזוכה יהיה זה אשר יישא באחריות ובעלויות נוספות כלשהן, לרבות דמי ביטול ו/או קנסות עקב ביטול הכרטיסים ו/או דמי שינוי שם בכרטיסי הטיסה.
4.6 כל שינוי כזה או אחר ו/או תוספות למיניהן הכרוכות בתוספת תשלום, תבוא על הזוכה בלבד ולא יהיה ניתן לדרוש מעורכת המבצע את תוספות תשלום אלו.
4.7 הזוכה בפרס זה ושותפו, חייבים להיות מלווים בדרכון הנוכחי שלהם. Gotoaragon.com לא תישא באחריות, מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתה ו / או כוח עליון, אינה מסוגלת לבצע את הטיול ולא תישא בכל אחריות לנזקים או לנזקים שנגרמו על ידי הזוכים או צדדים שלישיים אפשריים.
4.8 למרות האמור לעיל בסעיף 4.1, Gotoaragon.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לכתוב בתקנון זה.

5. הגנת נתונים אישיים
המשתתפים מקבלים, באמצעות השתתפותם בהגרלה זו, שהתכנים וההערות שיפורסמו ברשת זו עשויים להיות משותפים עם שאר משתמשי פייסבוק ורשתות חברתיות אחרות. הנתונים האישיים שיימסרו לא ישולבו בקובץ כלשהו, וישמשו אך ורק לצורך ניהול השתתפותך.

6. אחריות
6.1 Gotoaragon.com אינה אחראית וגם לא תהיה אחראית באופן כזה או אחר לפעילותה התקינה של הרשת החברתית פייסבוק ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשבים ו/או התקשורת, על כל מרכיביה ולא תישא באחריות להפרעות כלשהן במתן אחד מהשירותים האמורים ו/או נזקים שונים, אם ישירים ו/או עקיפים אשר ייגרמו לגולש ו/או משתתף ההגרלה עקב שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
6.2 במקרה של טעות ו/או תקלה כאמור, תהיה עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את ההגרלה ו/או הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון.
6.3 Gotoaragon.com אינה אחראית לאובדן נתונים אפשרי עקב בעיות דוא"ל ו/או תקלה בפייסבוק Gotoaragon.com נקייה מכל אחריות לנזקים מכל סוג שהוא, על אף האמצעים הביטחוניים שאומצו, עלול לנבוע משימוש בלתי הולם בשירותים ובתכנים על ידי המשתמשים, ובמיוחד לא טופס בלעדי, בגין נזקים מכל סוג שהוא, אשר עשויים לנבוע מחשיפת האישיות של צד שלישי שבוצעה על ידי משתמש בכל סוג של תקשורת שבוצעו.
6.4 בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתה המוחלט, תהיה רשאית לדחות ו/או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה שנקבעו בתקנון זה ו/או בהודעה אשר תפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט.
6.5 Gotoaragon.com תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי ההגרלה, לרבות תנאי ההשתתפות ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. יובהר כי כל שינוי כאמור יהיה חלק בלתי נפרד מתקנון הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינויים ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי החברה.
6.6 למען הסר הספק – לאף משתתף כלשהו בהגרלה לא תהיה זכות ו/או טענה כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה שהיא Gotoaragon.com, עקב שיבוש ו/או תקלה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, ו/או נזק בריאותי או גופני שייגרמו להם עקב מימוש הפרס המפורט בסעיף 6.6.1 להלן:
6.6.1 למען הסר הספק, לא תהיה עורכת ההגרלה אחראית על נזק מכל סוג שהוא לרבות נזק פיזי ו/או כלכלי ו/או נפשי ו/או גופני אשר ייגרם בעקבות השתתפות המשתתף בהגרלה ו/או הנוסע השני ו/או ביטול ההגרלה ו/או ביטול או שינוי הפרס ו/או בעקבות הזכייה בפרס המפורט כאמור בסעיף 4 אשר נגרם למשתתף ו/או לשותפו לזכייה ו/או הרשומים בכרטיסי הטיסה, לרבות נזק מכל סוג אשר נגרם להם ביעד אליו טסו בעקבות הזכייה בהגרלה.
6.7 אין עורכת ההגרלה אחראית על נזק כזה או אחר כמפורט לעיל והמשתתף בהגרלה לא יהיה רשאי לתבוע את עורכת ההגרלה בהקשר זה או אחר. השימוש והטיסה אל היעד הינו על אחריות המשתתף ושותפו לזכייה בלבד ושניה מסכימים לכך.

7. קבלת התנאים
7.1 הגרלה זו תהיה כפופה לתקנות הספרדיות החלות בזמן ביצועה.
7.2 המשתתפים מקבלים, באמצעות השתתפותם, כי השמות שיפורסמו בתקשורת ישותפו ויוצגו על ידי שאר משתמשי הפייסבוק מבלי לפגוע בפרטיותם. כמו כן, השתתפות בתחרות מסוג זה פירושה קבלת הכללים של פייסבוק.
7.3 הזוכה מתחייב להעלות לכל הפחות 2 פוסטים בעמוד הפרופיל האישי שלו בפייסבוק במהלך הטיול עם תמונות מהחופשה ולתייג את עמוד הפייסבוק של Gotoaragon.com.